ค่าธรรมเนียมการเรียน
               ค่าธรรมเนียมการเรียน
                         ระดับชั้นเตรียมอนุบาล           ภาคเรียนละ 20,000 บาท
                         ระดับชั้นอนุบาล                    ภาคเรียนละ 21,000 บาท
                         อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน สามารถแบ่งชำระได้เทอมละ 2 ครั้ง คือ
                     ภาคเรียนที่ 1 ชำระในเดือน เมษายน และ กรกฎาคม
                     ภาคเรียนที่ 2 ชำระในเดือน ตุลาคม และ มกราคม
     ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
                ค่าของใช้แรกเข้า               500 บาท
                ค่าลงทะเบียนแรกเข้า         500 บาท
          **อัตรานี้ รวม ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหารกลางวัน
       ค่าอาหารว่าง ค่าบำรุงสระว่ายน้ำ และค่าประกันอุบัติเหตุ (ไม่รวม ค่าเครื่องแบบ)

        ***ผู้มีสวัสดิการเบิกค่าธรรมเนียมการเรียน สามารถเบิกได้เต็มตามสิทธิ์ที่รัฐกำหนด
                                             

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player