ข้อกำหนดของทางโรงเรียน

    1. โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนใดๆ จากรัฐบาล ขอให้ทางผู้ปกครองได้
ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด (ทางโรงเรียนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเรียนฟรี ตามสิทธิที่
ปรากฎใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
     2. โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก จัดให้มีกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ปกครองในส่วนของ
เครื่องแต่งกายในการแสดง ค่าบัตรร่วมงาน ฯลฯ
     3. การหยุดเรียนของนักเรียน เช่น การลาป่วย หรือลากิจ ต้องให้ผู้ปกครองนักเรียนแจ้งให้ทางครูประจำชั้นทราบ
ด้วยทุกครั้ง
     4. การดูแลเด็กป่วย เมื่อมีการเจ็บป่วย ขอความกรุณาผู้ปกครองไม่ควรส่งเด็กมาโรงเรียน เพราะอาจนำเชื้อมา
แพร่กระจายได้ เช่น โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
     5. การขอหนังสือรับรอง ทุกประเภท ขอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
     6. การแจ้งย้าย/ลาออก ระหว่างชั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษา ขอให้แจ้งด้วยวาจาและทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับทาง
โรงเรียนฯ เพื่อที่จะสามารถรับนักเรียนทดแทนได้ทันเวลา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player