การสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori)
        การสอนแบบมอนเตสซอรี่เป็นการสอนรูปแบบหนึ่งที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ ผู้ริเริ่มแนวการสอนนี้
คือ ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ (1870-1952) จากการที่มอนเตสซอรี่เป็นแพทย์ ทำให้วิธีการสอน
แบบมอนเตสซอรี่เป็นวิทยาศาสตร์ และจากการสังเกตเชิงวิทยาศาสตร์นี้เอง ทำให้มอนเตสซอรี่ได้
ค้นพบว่าการให้การศึกษากับเด็กในระยะเริ่มต้นไม่ใช่การเอาความรู้ไปบอกให้เด็ก แต่ควรเป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้ไปตามความต้องการตามธรรมชาติ และควรจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กอย่าง
พิถีพิถัน เพื่อให้เด็กสามารถดึงศักยภาพที่มีในตัวให้ปรากฏออกมา
        แนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่เปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นพบสิ่งต่างๆด้วยตนเอง โดยถือว่ามือทั้ง
สองข้างเป็นครูที่สำคัญ เพราะเมื่อสองมือได้จับต้องสิ่งต่างๆ สมองก็จะเกิดการเรียนรู้ แนวการสอนนี้
จะเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กสามารถเรียนการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณโดยวิธีที่
เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับการหัดเดินและหัดพูด

                                                                                                   หน้าต่อไป >>>  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player