การสอนภาษาตามธรรมชาติ (Whole Language Approach)
          การสอนภาษาตามธรรมชาติเป็นนวัตกรรมใหม่ในการสอนภาษา เน้นความสำคัญของ
การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการคิดและภาษาของเด็กในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก และการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย
          การสอนภาษาตามธรรมชาตินี้จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เด็กจะทำ
กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน หรือการเขียนโดยไม่รู้สึกว่ากำลัง
เรียน เพราะหลักสำคัญของการสอนภาษาคือการให้เด็กได้ใช้ภาษาทุกทักษะอย่างมีความหมาย
เด็กสามารถเชื่อมโยงความคิดจากประสบการณ์ไปใช้ในการสื่อสารได้จริง สิ่งที่เด็กเรียนรู้จึงมี
ความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวม เริ่มจากประสบการณ์จริงในชีวิต และปฎิสัมพันธ์กับ
บุคคลรอบข้างที่คอยส่งเสริมด้วยความเข้าใจในธรรมชาติการเรียนรู้ตามวัยและตามความแตกต่าง
ของเด็กแต่ละคน
                                                                  << กลับหน้าหลัก
          

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player