หลักสูตรการสอน
        โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก จัดการเรียนการสอนโดยนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
พ.ศ.2546 ของกระทรวงศึกษาธิการบูรณาการเข้ากับนวัตกรรมแนวการสอนต่างๆ
               แนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่(Montessori)
               - ทฤษฎีการเรียนรู้พหุปัญญา(Multiple Intelligences) และ
               - การสอนภาษาตามธรรมชาติ (Whole-Language)
        เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมาย(Learning through playing) โดยผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มุ่งพัฒนาเด็กอย่างองค์รวมทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นคนดี ที่เก่งและมีความสุข    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player