การรับ - ส่งนักเรียน
               การส่งนักเรียน
                    ผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 7.30 น. และไม่ควรส่งเกิน 8.00 น.
  เพื่อให้เด็กได้มีเวลาเล่นอิสระเพื่อเปิดสวิตช์ให้สมองก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงเช้าต่อไป
  และเป็นการฝึกระเบียบวินัยและความรับผิดชอบให้กับเด็กๆ
               การรับนักเรียน
                     ผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 15.30 น. และกรุณานำบัตรรับเด็ก
  มาด้วยทุกครั้ง หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเองให้ดำเนินการดังนี้
                     - โทรศัพท์แจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ที่จะมารับแทน
                     - มอบบัตรรับเด็กให้ผู้ที่มารับแทน
                     - ผู้มารับแทนแสดงบัตรรับเด็กและบัตรประจำตัวประชาชนต่อทางโรงเรียน


                                             
<<< กลับสู่หน้าหลัก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player