หลักฐานการสมัคร
          - สติบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          - ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อม สำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          - รูปถ่ายเด็กหรือรูปถ่ายครอบครัว ขนาด 4*6 จำนวน 1 รูป
          - รูปถ่ายของผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่จะมารับเด็ก ขนาด 1 นิ้ว
             จำนวน 2 ท่าน ท่านละ 1 รูป
          - สมุดสุขภาพหรือสมุดวัคซีนของเด็ก ส่วนที่บันทึก
             การฉีดวัคชีนและน้ำหนักส่วนสูงเด็กพร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
          - สำเนาบัตรประชาชนของคุณพ่อ และ คุณแม่ ท่านละ 1 ฉบับ


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player