บริการที่ทางปาริมาเดย์แคร์จัดให้
1. อาหารที่สะอาด อร่อยและถูกหลักโภชนาการ (อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ)
2. การดูแลสุขอนามัยและสุขนิสัยส่วนตน
    - ดูแลความสะอาดร่างกาย
    - ฝึกการดูแลสุขนิสัยส่วนตนสำหรับเด็กวัยเตาะแตะ (อายุ 1 - 3 ปี)
       เช่น การดูแลสุขภาพในช่องปาก การรับประทานอาหาร การรักษาสุขอนามัย การล้างมือ
       การขับถ่าย
    - การจัดทำบันทึกลูกรักให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบข้อมูลของลูกน้อยเป็นประจำ
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย โดยเลือกสรรกิจกรรม หนังสือนิทาน
       บัตรคำ และของเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก สำหรับกิจกรรมภาษาอังกฤษ จัดให้
       มีการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอน
       ภาษาสำหรับเด็กตามช่วงวัย
4. การดูแลเด็กเจ็บป่วย จัดเตรียมห้องพยาบาลสำหรับเด็กและบริการส่งแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player