โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก
                                                                      ก้าวแรกสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข

        โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยมีความมุ่งหวังที่จะเป็น
โรงเรียนอนุบาลเพื่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างแท้จริง ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนทุกคนต่างตระหนัก
ถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับการ
เรียนรู้ จึงได้ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นที่เด็ก
เป็นสำคัญ ทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2546 ของทางกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับนวัตกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ทฤษฎีการ
เรียนรู้พหุปัญญา และการสอนภาษาตามธรรมชาติ เน้นการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เป็นก้าวแรกสู่เส้นทางการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข อันจะนำไปสู่การเติบโตขึ้นเป็นคนดีที่เก่งและมีความสุขต่อไป

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player