การจัดเรียนตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่
         
การจัดชั้นเรียนแบบมอนเตสซอรี่เป็นชั้นเรียนแบบคละอายุ เพื่อเป็นการจำลองบรรยากาศ
ของบ้าน มุ่งหวังให้เด็กได้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พี่จะมีโอกาสช่วยเหลือและเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับน้องๆ ขณะที่น้องๆก็จะมีโอกาสทำตามแบบอย่างของพี่ เป็นการฝึกทักษะการใช้ชีวิตใน
สังคมที่บุคคลมีความแตกต่างกัน
          หลักการจัดห้องเรียนจะเริ่มใช้ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยมีการจัดการดังนี้คือ
          1. ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ทำการคละอายุโดยแบ่งเกณฑ์ห้องละไม่เกิน 20 คน
          2. ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ ปีที่ 2 จะทำการคละระดับชั้นละ 12 คน (จำกัด 24 คน)
          3. ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player